„NÕMME VÄLK“ 2022 VÕISTLUSJUHEND

1. EESMÄRK

 • Jätkata võistluse „Nõmme Välk“ traditsiooni
 • Kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid
 • Testida võistlejate füüsilist ja vaimset vastupidavust
 • Arendada meeskonnatöö oskusi

2. KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD

 • Nõmme malevkond
 • Kaitseliidu Tallinna malev
 • Noorte Kotkaste Tallinna malev
 • Kodutütarde Tallinna ringkond
 • Võistluse peakohtunik: Paul Ney, Nõmme malevkonna pealik.
 • Võistluse peakorraldaja: Maria Järvis

3. AEG JA KOHT

 • Võistlus toimub 21-22. oktoobril 2022 Harjumaal ja Tallinnas.
 • Kogunemine reedel, 21. oktoobril 2021 kell 21:00-22:00 Plangu 4, Tallinn

4. REGISTREERIMINE
Osavõtust teatada MHK 09. oktoober 2022 liis.aadla@kaitseliit.ee
Registreerimisel esitada võistkonna nimi, võistlejate nimed, isikukoodid, tel numbrid ja meilid.

5. VÕISTKOND

Võistkond koosneb lahingpaarist.
Osa saavad võtta kõik kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad sõltumata malevast ja staatusest.

6. ESINDAJA

 • Kohustuslik vaid välisvõistkondadele.
 • Korraldaja tagab esindajate ööbimise
 • Esindaja peab olema korraldajatele kättesaadav kogu võistluse kestel
 • Esindaja võib võistluse ajal külastada ainult avatud kontrollpunkte
 • Enne oma võistkonna saabumist ei tohi esindaja liikuda punktile ootealast lähemale.
 • Esindaja ja võistkond võivad kohtuda ootealal, esindaja võib kaasa liikuda ettevalmistusalale ja ülesande täitmise vaatamisele, vastavalt konkreetse kontrollpunkti kohtuniku juhistele.
 • Kui korraldajad näevad esindajaid oma võistkonnaga suhtlemas väljaspool ooteala, siis järgneb:

o Suuline hoiatus

o Võistkonna diskvalifitseerimine

 • Võistkonna esindaja ei tohi mingil moel kontrollpunkti toimimist häirida ega juhendadatiimi soorituse jooksul
 • Avatud punktidesse liikumine toimub oma transpordiga
 • Avatud punktidest teavitatakse esindajaid mandaadis
 • Küsimuste korral tuleb esindajal pöörduda võistluse staabi poole
 • Tiimile osaks saavate hädajuhtumite korral peab esindaja või võistkond teavitamastaapi ja kriitilistes olukordades helistatama 112

7. VÕISTLUSRADA

 • Võistlustrassi kogupikkus on ligikaudu 40 km.
 • Võistkonnal tuleb maastikul liikuda jalgsi ja varjatult ning täita etteantud ülesandeid.
 • Võistkond peab kogu matka jooksul hakkama saama stardist kaasa võetud varustusegaja ilma igasuguse kõrvalise abita.
 • Võistlejatel on võimalus saada korraldajate poolt meditsiinilist abi ja täiendavatjoogivett etteantud kontrollpunktides.
 • Tegevus kontrollpunktides toimub punkti kohtunike korralduste järgi.
 • Meeskondade põhieesmärk on läbi trassil kõik kontrollpunktid (KP). Kontrollpunktidon mehitatud ning nendes sooritatakse erinevaid ülesandeid
 • Postkastide (PK) läbimine on kohustuslik. Postkastid on mehitamata.

8. LIIKUMINE KONTROLLPUNKTIDE VAHELISEL ALAL

 • Kui eramaa on piiratud või tähistatud, siis on selle läbimiseks ja sellel viibimiseks vajalik omaniku luba
 • Piiramist ja tähistamist tuleb mõista selliselt, et eramaad tähistavad sildid, piirav tara või aed on igaühele nähtavad. Siltide vahekaugus peab olema selline, et nende vahelt ei saa neid märkamata mööduda
 • Süüdata lõket
 • Vigastada puid ja põõsaid
 • Häirida kohalike elanike kodurahu
 • Kahjustada metsloomade ja lindude elupaiku ja pesi, korjata nende mune, tuua neidkaasa koju ning tekitada neile muul viisil kahju
 • Kahjustada looduskaitseobjekte ja kaitstavaid liike
 • Saastada loodust

9. VÕISTLUSTINGIMUSED

 • Trassile minnakse vastavalt stardijärjekorrale 10 minutilise intervalliga.
 • Liikumine kontrollpunktist kontrollpunkti toimub vastavalt etteantud ajagraafikule.
 • Trassil olevad söögiajad ja puhkepausid jäävad võistkonna planeerida.

10. TRAHVID

KONTROLLPUNKTI HILINEMINE

 • Hilinemiseks loetakse seda, kui võistkond kogu jätkavas koosseisus ei ole võistkonnaajagraafiku järgselt ettevalmistusalas.
 • Võistkond kes hilineb ei saa ülesannet sooritada.
 • Jõudes kontrollpunkti peale võistkonnale ettenähtud aega, saab võistkondmaksimaalsed punkti karistuspunktid +10 karistuspunkti.

KONTROLLPUNKTI VAHELE JÄTMISE EEST

Kontrollpunkti vahele jätmise puhul saab võistkond 2x maksimum karistuspunktid

VÕISTKONNA LIIKME KATKESTAMINE

Ühe liikme katkestamisel on võistkond katkestanud.

VARUSTUSE EEST

Iga puuduv ese annab 2 trahvipunkti.

ELUTALONGID

Iga vastutegevusele ära antud või rajal kaotatud elutalongi eest saab 10 karistuspunkti.

11. VÕIMALIKUD TEGEVUSED KONTROLLPUNKTIDES

 • Sõdrioskused ja teadmised, meditsiin, laskmine, viktoriin, luure, side, tähelepanuülesanded, paat, takistusrada, ja üllatusülesanded.
 • Kontrollpunkti ootealal annab kohtunik võistkonnale kirjalikud ülesandekirjeldused.
 • Võistlejad võivad küsida täiendavaid küsimusi.
 • Kui ei ole võimalik tagada kontrollpunktis kõikidele võistkondadele võrdseidtingimusi, on peakohtunikul õigus tühistada võistkondade tulemused.12. KATKESTAMINE
 • Võistleja tohib katkestada ainult kontrollpunktis (andes sellest punktikohtunikule teada), välja arvatud hädaolukorras (andes võistluse staabile teada).
 • Hädaolukorras tuleb kutsuda abi helistades numbril 112.
 • Võistleja/ võistkonna katkestamisel võtab võistkond ühendust staabiga.
 • Juhendaja saab staabist loa võistkond rajalt ära tuua.

13. VASTUTEGEVUS:

 • On märgistatud punavalge lindiga
 • Tegutseb kõikidel teedel
 • Teostab patrulle nii jalgsi, jalgrattal kui masinatel
 • Võib teostada varitsusi ja mehitada vaatluspunkte
 • Kui vastutegevuse liige on võistlejat käega puudutanud, on võistleja kohustatud äraandma ühe elutalongi
 • Kõikide elutalongide otsalõppemisel võistkond diskvalifitseeritakse.
 • Maksimaalselt võetakse ühe kontakti jooksul ära 2 elutalongi.
 • Kontrollpunktide ümbruses on 300m raadiuses ohutu, postkastide ümbruses 100 m.
 • Ohutul alal võib vastutegevus liikuda, kuid ei tegutse
 • Igasugused füüsilised rünnakud vastutegevuse vastu toovad kaasa võistkonnaeemaldamise võistluselt

14. VARUSTUS

 • Varustusekontrolliks valmis olla kogu võistluse ajal.
 • KOHUSTUSLIK INDIVIDUAALNE VARUSTUS:
  1. Eesti kaitseväe välivorm. Kohustuslikud elemendid, vormipüksid ja jope või frentš.Ilma välivormita võistlejat rajale ei lubata. Kõik muud vormid ja immitatsioonid eiole lubatud)
  2. Peakate, töökindad (on ülesandeid, kus ilma kinnasteta võistlejat ülesannet sooritamaei lubata.)
  3. Kompass
  4. Taskulamp või pealamp
  5. Toit
  6. Vähemalt 1,5 l vett, vett saab täiendada alates 22.okt hommikust vastavalt omaajakavale.
  7. Esmaabipakk, side, plaaster, võimalusel termotekk
  8. Märkmik ja kirjutusvahend.
  9. Laetud akuga ja kõneajaga mobiiltelefon
 • VÕISTKONDLIK KOHUSTUSLIK VARUSTUS:

1. Võistkonna maskott (nt mingi mänguasi, ei tohi olla elusolend, peab olema antud nimi)

SOOVITUSLIK VARUSTUS (jäävad staapi hoiule):

1. Magamiskott
2. Magamisalus
3. Pesemisasjad (pesemisvõimalus finišis)

15. MEDITSIIN

 • Võistluse korraldajad tagavad vajaliku esmaabi osutamise ning vajadusel transpordi
 • Võistleja vigastada saamisel tuleb sellest teatada võistluse staapi
 • Vajadusel helistada hädaabinumbril 112 ning tegutseda vastavalt saadud korraldustele(staabi teavitamine)
 • Rajameedik ei tegele villide jms väikese tohterdamisega

16. TULEMUSTE ARVESTAMINE

Võistlustulemus sõltub ajagraafikus püsimisest, kontrollpunktides sooritatud ülesannetest, võistkonna varustuse komplekteeritusest ja kaotatud eludest (elutalonge arvestatakse selle järgi, kui palju neid võistluse lõpuks kogu võistkonnal alles on).

17. DISKVALIFITSEERIMINE

Võistluse peakohtunikul on õigus võistkond diskvalifitseerida järgmistel juhtudel:

 • kontrollpunkti või raja tähistuse teadliku rikkumise korral
 • kohtunike ja korraldusmeeskonna korralduste mittetäitmise korral
 • keelualadel viibimise ja läbimise puhul
 • ohutustehnika reeglite rikkumisel
 • sõltuvalt üleastumise tõsidusest ka muudel juhtudel peakohtuniku otsusel.18. KAEBUSED
 • Kaebusi võib esitada käesoleva juhendi või korraldajate poolt kehtestatud nõuete vastu eksimiste korral.
 • Kaebusi saab esitada kuni 30 min pärast võistkonna lõpetamist.
 • Kaebuseid menetleb protestikomisjon kuhu kuuluvad
  • Peakohtunik
  • Peakorraldaja
  • Rajameister
  • 2 liiget, kes valitakse võistkondade esindajate hulgast loosiga.

19. AUTASUSTAMINE

Autasustatakse kolme esimest kohta.

20. KORRALDAJATE ÕIGUSED

 • Korraldajatel on õigus võistluse käigus tehtavaid pilte ning videomaterjale avaldada organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsioonivahendites
 • VÕISTLUSEL OHUTUSTEHNIKA EIRAMISEL JA ENDA ETTEVAATAMATUSEST TEKITATUD VIGADE EEST KORRALDAJAD VASTUTUST EI KANNA!
 • Võistluse korraldajatel on õigus teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis
 • Muudatustest teavitatakse võistkondi ja esindajaid hiljemalt mandaadis
 • Ettenägematutes olukordades otsuste langetamiseks on peakohtunikul kõik õigused

Toimetaja