Blanketid ja dokumendid


Väljaõppe planeerimine ja täideviimine

Vaata lehte: Väljaõppeürituste läbiviimiseks vajalikud blanketid, Tallinna maleva veeb.


Malevkonna vahetamine

Malevkonna vahetamine on liikme vabatahtlik liikumine Kaitseliidu sama struktuuriüksuste erinevate allüksuste vahel või liikumine struktuuriüksuste vahel. Selleks esitab lahkuja liige oma allüksuse juhile (st endine tallinlane siis Tallinna Maleva pealikule) vabas vormis kirjaliku avalduse sooviga ennast üle viia mõnesse teise Kaitseliidu allüksusesse (täpsustada kindlasti, millisesse malevasse, malevkonda ning rühma üle minna soovitakse, mis kuupäevast alates ja ülemineku põhjuse).

Infovahetamise kiirendamiseks on hea tava võtta enne malevapealikule esitamist avaldusele nii vana kui uue malevkonna pealiku kooskõlastus (allkiri).

Struktuuriüksuse juht vormistab allüksuse vahetamise käskkirjaga hiljemalt kümne tööpäeva jooksul, näidates käskkirjas ära isiku liikmestaatuse ja kuuluvuse. Käskkiri tehakse liikmele kirjalikult teatavaks kümne tööpäeva jooksul käskkirja allakirjutamisest arvates.


Väljaastumine

Väljaastumine on liikme vabatahtlik lahkumine Kaitseliidust. Selleks esitab liige oma allüksuse juhatusele (Nõmme malevkonna juhatusele) vabas vormis kirjaliku avalduse, mis vaadatakse läbi 30 päeva jooksul. Avalduses palume võimalusel ära tuua ka väljaastumise põhjuse.

Isik on Kaitseliidu liikmesuse lõppemisel kohustatud pärast otsuse kättesaamist kümne tööpäeva jooksul tagastama temale antud relvad, laskemoona, varustuse, liikmekaardi, Kaitseliidu relvakandmisloa ja muu temale Kaitseliidu poolt väljaantud vara, täitma oma kohustused ning likvideerima võlgnevused.


Väljaarvamine ja väljaheitmine

Väljaarvamine toimub pärast allüksuse juhatuse ettepanekut tehtud struktuuriüksuse juhi otsuse alusel, kui liige ei vasta liikmele esitatavatele nõuetele või jätab täitmata liikmele ettenähtud kohustused.

Väljaheitmine on Kaitseliidu seadusest tulenev distsiplinaarkaristus. Kaitseliidust väljaheidetu nimi avaldatakse Kaitseliidu ülema käskkirjas ja teda saab uuesti Kaitseliidu liikmeks võtta Kaitseliidu ülema kirjalikul nõusolekul. Kaitseliidust väljaheitmise otsuse kavand esitatakse Kaitseliidu liikmele tema arvamuse saamiseks. Liikmel on õigus esitada oma arvamus kümne päeva jooksul kavandi saamisest arvates.

Isik on Kaitseliidu liikmesuse lõppemisel kohustatud pärast otsuse kättesaamist kümne tööpäeva jooksul tagastama temale antud relvad, laskemoona, varustuse, liikmekaardi, Kaitseliidu relvakandmisloa ja muu temale Kaitseliidu poolt väljaantud vara, täitma oma kohustused ning likvideerima võlgnevused.


Liitumine Kaitseliiduga

Vaata lehte: Liikmeks astumine