Automaatrelva testid 1-3


Sõjaväerelva eksami (atesteerimise) sooritamisega antakse kaitseliitlasele õigus teenistusrelva käsitseda. Edasi järgneb aga pidev laske- ja relvakäsitlemisoskuste arendamine ja hoidmine, mille hindamiseks on sisse seatud automaatrelva testid 1 kuni 3.

Automaatrelva TEST 1 on regulaarselt kohustuslik kõigile kaitseliitlastele, kes peavad teenistusülesannetes kasutama relva. Test 1 on sooritatav klassiruumis ning keskendub ohutule relva käsitsemisele ning relva tundmisele.

Automaatrelva TEST 2 on laskeväljaõppe vahehindamine (ei ole kohustuslik, kuid vägagi soovituslik), mille käigus veendutakse, et võitleja on omandanud relva praktilise, kiire ja ohutu käsitlemise võtted ning suudab seejuures anda efektiivset tuld, vahetada salve ning eemaldada tõrkeid. Viiakse läbi laskealal grupiviisiliselt.

Automaatrelva TEST 3 relvakäsitlemise ning laskeoskuse lõpphindamine. Võitleja peab olema suuteline ohutult ja kiiresti relvaga liikuma, võtma sisse erinevaid standardseid ja mittestandardseid laskeasendeid, valima laskeasendit vastavalt olukorrale, kasutama tugesid, vahetama salve ja eemaldada tõrkeid ning andma seejuures efektiivset tuld. Viiakse läbi laskealal üldjuhul ühe kaupa. Test 3 läbimine on regulaarselt kohustuslik laskeinstruktoritele ning võib olla eelduseks teatud kursustele või ametikohtadele pääsemisel.

Õppe- ja läbiviimismaterjalid: